Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.upupi.cz (dále i jen „e-shop“), jehož provozovatelem je společnost Martin Baran, Farského 1121/9, 170 00  Praha 7, IČ: 88223299, DIČ: CZ7408219203. VOP blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

2. Informace před uzavřením smlouvy

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, sděluje prodávající kupujícímu před uzavřením smlouvy následující údaje.

2.1 Údaje o prodávajícím:

Název: Martin Baran

Sídlo: Farského 1121/9, Praha 7

IČ: 88223299

DIČ: CZ7408219203

e-mail: upupi@seznam.cz

telefon: 777 026 827

Korespondenční adresa: 

Ivana Baranová, Bořanovická 882, 250 65  Bašť

 

2.2 Zboží a jeho hlavní vlastnosti jsou uvedeny v internetovém obchodě. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží s ohledem na barevnost každého monitoru.

2.3 Informace o ceně uváděné prodávajícím jsou závazné. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. V případě slev je vždy uvedena původní i aktuální cena po slevě. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího.

2.4 Informace o přijímaných způsobech platby a způsobech dodání jsou uvedeny na stránkách www.upupi.cz

2.5 Údaje o právech z vadného plnění jsou uvedeny v čl. 7 těchto VOP.

2.6 Prodávající nenabízí uzavření smlouvy na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.

2.7 Prodávající nenabízí k prodeji digitální obsah.

2.8 Příjem objednávek na internetovém obchodě www.upupi.cz je možný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

2.9 Zpracování objednávek, řešení požadavků zákazníků, vyřizování e-mailové korespondence a provoz infolinky probíhá pondělí – pátek 9:00 do 15:00 hodin.

2.10 Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před předáním zboží, a to buď bezhotovostním převodem nebo dobírkovou platbou.

2.11 Podmínky, lhůty a postupy pro odstoupení od kupní smlouvy jsou uvedeny v těchto VOP.

2.12 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2.13 Uzavřená kupní smlouva bude uložena u prodávajícího.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupující podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy vybráním zboží z nabídky prodávajícího na e-shopu a jeho následným vložením do košíku. Košíkem se rozumí vyplněný objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména popis zboží, cenu zboží, množství zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

3.2 Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

3.3 Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit zboží, množství zboží, dopravu i způsob úhrady a zkontrolovat tak všechny údaje, které do objednávky vložil. Součástí nabídky je úplná objednávka včetně zvolení dopravy a způsobu úhrady. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

3.4 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu prodávajícím, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího zadanou kupujícím. V případě, že k takovému potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

3.5 Zpracování všech nabídek probíhá maximálně do 15 pracovních dnů od objednání zboží.

3.6 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

3.7 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

3.8 Kupní smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad kupní smlouvy v českém jazyce.

3.10 Uzavřená kupní smlouva bude zaslána i kupujícímu a je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

3.11 Zrušení objednávky je možné pouze do okamžiku, než je kupujícímu odeslána faktura k platbě.

3.12. Bude-li kupující požadovat storno objednávky, kontaktuje v této záležitosti prodávajícího na e-mailové adrese: upupi@seznam.cz nebo na telefonním čísle: 777 026 827

3.13 Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 

4. Platební podmínky

4.1 Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Platební podmínky:

Objednané zboží lze zaplatit:

1) Převodem předem na bankovní účet, zdarma

2) Dobírkou při převzetí zboží od přepravce – doběrečné je 40,- Kč

4.2 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

4.3 V případě, že kupující zvolil platbu předem a nebude uhrazena do 7 pracovních dnů na účet prodávajícího, může pak prodávající objednávku stornovat bez informování kupujícího.

 

5. Dodání zboží

5.1 Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. V případě, že zboží má být uhrazeno předem bezhotovostním převodem, běží lhůta až od okamžiku obdržení kupní ceny na účet prodávajícího.

5.2 Informace o způsobech dodání a cenách poštovného a balného jsou uvedeny zde: https://www.upupi.cz/Doprava-a-platba-a5_0.htm

5.5 Expedice zboží probíhá pondělí - čtvrtek po 8:00 hodině (většinou zboží uhrazené předchozí den do 15:00)

5.6 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu. V případě nepřevzetí zboží po ukončení úložní doby u přepravní služby a navrácení zpět prodávajícímu, budou kupujícímu naúčtovány náklady spojené s dopravou (poštovným).

5.7 Prodávající odpovídá za kvalitu zboží a za to, že zboží má všechny vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a je v odpovídajícím množství.

5.8 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

5.9 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo v kupní smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené, přičemž na tyto náklady musí být kupující předem upozorněn.

 

6. Právo odstoupit od smlouvy

6.1 Do 14 dnů má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

6.2 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží.

6.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat na e-mailovou adresu upupi@seznam.cz nebo korespondenčně na adresu Ivana Baranová, Bořanovická 882, 250 65  Bašť formou jednostranného právního jednání. Přílohou odstoupení musí být kopie kupní smlouvy/potvrzení objednávky/faktura.

6.4 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou další náklady. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo pokud kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

6.5 Nepoužité a nepoškozené zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle kupující zpět nebo je předá na adrese Ivana Baranová, Bořanovická 882, 250 65  Bašť. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží, přičemž maximální odhadované náklady jsou ve výši 200,- Kč.

6.6 Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

6.7 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy objednané zboží není již skladem, nevyrábí se, nebo se výrazně změnila cena dodavatele zboží. V takovém případě prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího, aby se s ním dohodl na dalším postupu. V případě, že je zboží již zaplaceno, vrátí prodávající bez zbytečného prodlení již zaplacené finanční prostředky (nebo jejich adekvátní část jako přeplatek po vzájemné dohodě prodávajícího a kupujícího na změně obsahu či rozsahu objednávky) kupujícímu stejným způsobem jako byly uhrazeny.

6.8 Prodávající má právo odstoupit od již uzavřené smlouvy v případě, že se plnění stane nemožným a dále v případě, že kupující nepřevezme či odmítne převzít objednané zboží. Přičemž může po kupujícím požadovat platbu za dopravu zboží.

 

7. Práva a povinnosti z vadného plnění

7.1 Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

7.2 Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

7.3 Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat účel použití a ošetřovací symboly. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

7.4 Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.5 Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

7.6 U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

7.7 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, neodborným nebo neoprávněným zásahem, použitím, či údržbou. Záruka nebude rovněž uznána v případě mechanického poškození způsobeného kupujícím, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, či poškozením způsobeným vyšší mocí.

7.8 Kupující nemá práv z vadného plnění ohledně vad zboží, na které byl kupující v době uzavírání kupní smlouvy upozorněn.

7.9 Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.10 Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

7.11 Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

7.12 V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vady odstranitelnou či neodstranitelnou):

1)       odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

2)       bezplatné odstranění vady opravou

3)       přiměřenou slevu z kupní ceny

4)       vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

7.13 Kupující musí oznámit všechny zjištěné vady písemně, a to buď e-mailem na upupi@seznam.cz nebo korespondenčně na adresu Ivana Baranová, Bořanovická 882, 250 65  Bašť, nejpozději do tří dnů od převzetí zboží.

7.14 V případě, že kupující požaduje odstranění vady dodáním nové věci bez vady anebo bezplatné odstranění vady opravou, je reklamované zboží třeba neprodleně po oznámení reklamace zaslat na adresu: Ivana Baranová, Bořanovická 882, 250 65  Bašť, společně s kopií prodejního dokladu.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího. 

8.2 Kontaktní údaje, k jejichž zpracování dává kupující prodávajícímu souhlas uzavřením kupní smlouvy, slouží výhradně pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytovány jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

8.3 Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

 

9. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinnosti podel zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

 

10. Závěrečná ujednání

10.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

10.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

10.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

10.4 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

10.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2018

 

Martin Baran

OGU5MjU3Z